MENU

***Note : This content is only available in Bahasa Melayu

 

ENAKMEN

Bil

Nama Enakmen/ Peraturan

Tarikh Warta

Tarikh Kuatkuasa

Rujukan Warta

1 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1995 10 Januari 1996 10 Januari 1996 SELANGOR No. 7 TAHUN 1995
2. Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971 20 April 1971 20 Februari 1970 SELANGOR No. 7 TAHUN 1995