MENU

 
Bil.
Nama Kaedah
Tarikh Warta
Tarikh Kuatkuasa
Rujukan Warta
1. Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan Dan Tatatertib)
(Majlis Daerah Kuala Selangor) 1995
12 Oktober 1995
24 Mei 1995
Sel.P.U.37. / 1995
2.

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999

30 September 2009
30 September 2009
Sel. P.U. 35/1999
3.

Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok 2001

29 Mac 2001
01 April 2001
Sel.P.U.8./ 2001
4.

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001

29 Mac 2001
-
Sel.P.U.9./ 2001
5.

Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan 2010

25 November 2010
25 November 2010
Sel.P.U.36/2010