MENU

5. JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 

a) Bahagian Seni Bina dan Reka Bentuk

 • Mengurus dan memproses permohonan sokongan dan Kelululusan Pelan Bangunan untuk Projek Perumahan, Kilang, Rumah, Kedai, Pejabat, Stesen Minyak dan lain-lain
 • Mengurus dan memproses permohonan sokongan dan kelulusan perakuan kelayakan menduduki (CFO) untuk projek perumahan, kilang, Rumah, Kedai, Pejabat, Stesen Minyak dan lain-lain
 • Mengurus dan memproses permohonan Kelulusan dan Permit Bangunan Sementara :-
 1. Untuk gerai/kedai sentera, bangsal jualbeli kereta terpakai dan kilang sementara
 2. Untuk bangunan Menara Telekomunikasi dan Pemancar sementara
 3. Untuk bangunan sementara tapak Pembinaan (TBL) seperti bangunan rumah kongsi, kantin sementara, tandas              
 • Mengurus dan menjalankan pemeriksaan kemajuan kerja-kerja pembinaan dan kawalan kebersihan dan keselamatan di tapak projek
 • Memberi ulasan sokongan permohonan pecah sempadan, tukan nyata syarat tanah kebenaran merancang dan Pra-Hitungan daripada Jabatan Perancangan Pembangunan
 • Mengurus dan memproses permohonan wang cagaran untuk projek perumahan, kilang/gudang, rumah/kedai/pejabat, stesen minyak        

b) Bahagian Kawalan Bangunan

 • Mengurus dan memproses permohonan kelulusan pelan tambahan dan perubahan pada rumah teres/kedai dan lain-lain sediada
 • Buku garispanduan MPKS-mengurus dan memproses permohonan kelulusan permit Pelan Lakar bagi tambahan dan perubahan pada rumah teres sediada
 • Mengurus dan menjalankan pemantauan pelaksanaan kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor yang membuat kerja-kerja kutipan sisa bahan binaan  ke atas kerja-kerja tambahan dan perubahan pada rumah teres/kedai dan lain-lain sediada
 • Mengurus dan memproses permohonan sokongan dan kelulusan Siap Kerja Bangunan bagi tambahan dan perubahan pada bangunan sediada (Borang F)
 • Mengurus dan memproses untuk ulasan sokongan permohonan lesen perniagaan daripada Jabatan Kesihatan dan Persekitaran
 • Mengurus, memantau dan mengawal selia serta mengambil tindakan undang-undang keatas semua jenis pembinaan bangunan yang dibina tanpa kebenaran
Kemaskini Terakhir: Selasa, 29 November 2022 - 4:09pm