MENU

13. UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

 

 • Menguruskan jemputan rasmi untuk program-program MDKS
 • Menjemput pihak media dan mendapatkan maklumat yang berkaitan
 • Menjalinkan kerjasama yang baik dengan pihak media
 • Menguruskan maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan di MDKS
 • Menerbitkan buku laporan tahunan dan buletin MDKS
 • Menyediakan rekabentuk backdrop / banner / bunting untuk program MDKS
 • Menyediakan hebahan media melalui media cetak dan elektronik
 • Melaksanakan Pengurusan Kualiti di MDKS.

14. UNIT PUSAT SETEMPAT

 

 • Menerima dan menyemak permohonan bagi cadangan pemajuan seperti Kebenaran Merancang, Pelan Kejuruteraan, Pelan Bangunan dan Pelan-Pelan berkaitan untuk dipertimbangkan dalam Mesyuarat J/Kuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh piagam yang ditetapkan

15. UNIT PELABURAN, PENSWASTAAN DAN PELANCONGAN (UPPP)

 • Merangka dan mencadanga dasar-dasar berkenaan penswastaan untuk dibawa ke Jawatankuasa Penswastaan bagi persetujuan dan pengesahan
 • Membuat pelawaan tawaran projek kepada syarikat swasta yang berkelayakan berdasarkan garis panduan pelawaan projek penswastaan Majlis
 • Memantau dan menyelia pelaksanaan pembinaan dan pengurusan projek di atas tanah Majlis yang dibangunkan oleh syarikat swasta yang ditawarkan projek penswastaan berkenaan
 • Melakukan semakan dari semasa ke semasa prestasi kemajuan dan pengurusan projek supaya jadual pembinaan yang telah dipersetujui
 • Mengurus harta-harta yang diperolehi daripada projek penswastaan (sebagai pulangan pelaburan projek Majlis) setelah projek disiapkan oleh syarikat swasta
 • Memantau prestasi projek dari segi pulangan kepada Majlis dan pembangunan yang telah dipersetujui
 • Membuat pemantauan di semua tapak projek penswastaan dari semasa ke semasa untuk dibentangkan ke dalam mesyuarat berkaitan
 • Memastikan syarikat yang terlibat dengan projek-projek penswastaan menjelaskan bayaran mengikut jadual. Mengenalpasti projek-projek yang bermasalah dengan mengambil langkah awal untuk membaikpulih masalah yang timbul
 • Membuat semakan dan kajian kadar sewa di pasaran dan mengenalpasti tanah-tanah Majlis yang berpotensi untuk dimajukan secara penswastaan yang mana pelaksanaan pembangunan tanah berkenaan akan diserahkan kepada pihak syarikat swasta berkelayakan
 • Merancang projek-projek pembangunan yang boleh dibangunkan di atas tanah Majlis selaras dengan pembangunan setempat dan MDKS umumnya
 • Menilai, menganalisa dan mengkaji viabiliti cadangan projek yang diterima oleh pihak swasta dengan mengambil kira pulangan pelaburan kepada Majlis untuk dibawa ke jawatankuasa berkaitan bagi pertimbangan pihak Majlis
 • Memastikan semua projek penswastaan sedia ada berjalan dengan lancar berpandukan kepada persetujuan dan perjanjian yang telah ditandatangani
 • Melaporkan kepada pentadbiran Majlis mengenai status projek-projek penswastaan yang dilaksanakan
 • Mengumpul dan mengemaskini dasar-dasar MDKS untuk dikompilasi dan dibukukan sebagai rujukan Majlis

16. UNIT AUDIT DALAM

 • Menjalankan audit dalaman
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat J/Kuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun dan Mesyuarat J/Kuasa Audit      
 • Melaporkan kepada YDP hasil auditan dan tindakan susulan bagi perkara berbangkit    

17. UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN

 

 • Memastikan Badan Pengurusan (JMB) diwujudkan di setiap kawasan pemajuan dalan tempoh 12 bulan dari tarikh Sijil Layak Menduduki dikeluarkan
 • Menyelesaikan semua aduan dan masalah berkaitan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan bertingkat dan bangunan yang dipecah bahagi dan dikeluarkan hakmilik serata
 • Memastikan Penubuhan Badan Pengurusan 9JMB) dan memastikan pemaju membuat mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan
 • Mempertingkatkan kerjasama bestari diantara agensi serta responsif terhadap keperluan pelanggan

18. UNIT PERUNDANGAN

 

 • Menyediakan draf peruntukan undang-undang kecil MDKS        
 • Menguruskan tugas-tugas pewartaan undang-undang kecil MDKS      
 • Memberi nasihat perundangan kepada Majlis
 • Menjalankan tugas-tugas pendakwaan dan pembelaan bagi pihak Majlis
 • Menyediakan dan menyemak dokumen-dokumen perjanjian
 • Membantu bahagian hasil dalam usaha mengutip tunggakan cukai taksiran
 • Membantu memberi penjelasan dan pemahaman mengenai perundangan kepada orang awam

19. UNIT INTEGRITI

 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

 • Melaksanakan fungsi urus setia lembaga tatatertib.

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm