MENU

Bil.

Nama Enakmen

Tarikh Warta

Tarikh Kuatkuasa

Rujukan Warta

1. Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995

10 Januari 1996

10 Januari 1996

Selangor No. 7 Tahun 1995

2.

Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971

20 April 1971

20 Februari 1970

Enakmen No. 3 Tahun 1971